Kurumsal Yönetim Komitesi

 


OLUŞUM, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Tüzüğün 22. maddesi kapsamında Yönetim Kurulunca oluşturulacak olan Kurumsal Yönetim  Komitesi oluşumuna ilişkin kurallar ile  görev ve çalışma usul ve esaslarının belirlenmesidir.

 

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, Kurumsal Yönetim Komitesinin oluşturulmasında esas alınacak kuralları, bu Komitenin işlev ve görevlerinin neler olduğunu ve çalışmalarına esas teşkil edecek  kuralları kapsamaktadır.

 

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik dayanağını Tüzüğün 22. maddesinden almaktadır.

 

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte bahsi geçen;

Dernek: Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği,

Tüzük: Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Tüzüğünü,

Yönetim Kurulu: Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulunu,

Yönetim Kurulu Başkanı: Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Başkanını,

Komite: Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Kurumsal Yönetim   Komitesi,

Genel Sekreterlik: Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Genel Sekreterliğini,

Genel Sekreter: Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Genel Sekreterini,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Komite Amaç ve İşlevi - Yetki ve Görevleri

 

Komite Amaç ve İşlevi

Madde 5- Tüzüğün 22. maddesi kapsamında oluşturulan Komite işlev ve amacı; Derneğin tüm işlem ve faaliyetlerinde kurumsal yönetim ilkelerine uyumun en etkin biçimde sağlanması için kurumsal yönetim ilkelerinin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmak, bu konulardaki eksikliklere ve iyileştirme çalışmalarına ilişkin sonuç ve önerilerini Yönetim Kurulu’na sunmak suretiyle, Derneğin her türlü işlem ve  faaliyetinde kurumsal yönetim ilkelerine en nitelikli şekilde uyumun sağlanması ve bu konularda hedeflere yönelik strateji ve politika oluşturulmasında  Yönetim Kurulu’na yardımcı olmaktır.

 

Komisyonun Yetki ve Görevleri

Madde 6- Komisyonun, bu Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen  işlev ve amacı doğrultusunda kurumsal yönetim ilkelerine uyum, yönetimsel kontrol, kamuya yapılacak açıklamalar, iç düzenlemelere uyum, insan kaynakları politikası, Yönetim Kurulu’nun yapısına ilişkin belirlemeler ve riskten korunma kapsamındaki yetki ve görevleri  aşağıda ayrıntılarıyla belirtilmiştir.

6.1- Derneğin tüm birim ve faaliyetlerinde kurumsal yönetim ilkelerini  geliştirmek, benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak yönünde önerilerde bulunmak.

6.2- Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama nedeniyle meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek ve bu konuda iyileştirici önerilerini Yönetim Kurulu’na sunmak.

6.3- İyi yönetim uygulamalarına sahip olmanın öneminin ve faydalarının Dernek çalışanları ile paylaşılıp paylaşılmadığını ve Dernek’te verimli ve etkin bir “Kurumsal Yönetim Kültürü ”nün yerleşip yerleşmediğini değerlendirmek.

6.4- Dernek’te performansı artırmaya yönelik yönetim uygulamaları altyapısının sağlıklı bir biçimde işlemesi, çalışanlar tarafından anlaşılması, benimsenmesi ve yönetim tarafından desteklenmesi konularında sonuç önerilerini Yönetim Kurulu’na sunmak.

6.5- Dernek varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhis ve tespiti, risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak. 

6.6- “Risk Yönetim Sistemleri”ni yılda en az bir  kez gözden geçirmek.

6.7- Yönetim Kurulu’nun yıllık kurumsal yönetim değerlendirmesini yapmak ve bu konudaki önerilerini Yönetim Kurulu’na sunmak.

6.8- Yönetim Kurulu’nu oluşturacak  üyelerde aranması gerekli nitelikler, kurulu oluşturacak üye sayısı ile  uygun adayların belirlenmesine yönelik politika ve stratejiler konusunda  önerilerde bulunmak.

6.9- Yönetim Kurulu’nun ve ona bağlı komisyonların kurumsal yönetim bakımından işleyişi, yapısı ve etkinliğine ilişkin önerilerde bulunmak,

6.10- Derneğin etik kurallarına uyum konularındaki çalışmalara destek olmak.

6.11- Dernek’te uygulanması gerekli  insan kaynakları politikaları konusunda Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunmak ve uygulamayı izleyerek bu konuda Yönetim Kurulu’nu bilgilendirmek.

6.12- Kamuya açıklanacak faaliyet raporunu gözden geçirmek. Faaliyet raporunda açıklanan bilgilerin kurumsal yönetim bakımından Komisyonun sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını tespit etmek.

6.13- Kamuya yapılacak açıklamaların, yasal mevzuat ve Derneğin bilgilendirme politikasına uygun olarak yapılmasını sağlayıcı öneriler geliştirmek.

6.14- Derneğin tüm düzenlemelerinin yazılı olup olmadığı ve tüm çalışanlara duyurulup duyurulmadığını incelemek. Ayrıca mevcut yazılı iç düzenlemelerin ve bunun yanında kabul edilebilir ve etiğe uygun davranışların yönetim tarafından çalışanlara aktarılıp aktarılmadığını denetlemek.

6.15- İç düzenlemelere uyumun takibi konusunda yapılan çalışmaları değerlendirmek, eksiklikler ve iyileştirme çalışmaları hususunda sonuç görüşlerini Yönetim Kurulu’na bildirmek.

6.16- Derneğin mevcut yönetmeliklerini inceleyerek, yapılması gerekli değişiklikler hakkındaki görüş ve önerilerini Yönetim Kurulu’na sunmak.

6.17- Dernek Tüzüğünü yıllık bazda ve ihtiyaç duyulduğu anda gözden geçirerek, ilgili mevzuat ve bu konuda dünyadaki gelişmeler çerçevesinde değerlendirmek ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin sonuç görüşlerini Yönetim Kurulu’na sunmak.

6.18- Resmi makamlarca yapılan inceleme sonuçlarını kurumsal yönetime uyum bakımından  gözden geçirmek.

6.19- Derneğin tüm birimlerinden Derneği önemli derecede etkileyecek risk konuları ve hukuki konulara (yasal mevzuata uygunluk, lehte ve aleyhte mevcut ve olası davalar ve diğer benzeri hukuki konular) ilişkin periyodik bilgi edinmek, bu incelemeleriyle ilgili sonuç görüşlerini Yönetim Kurulu’na sunmak.

6.20- İyi yönetim kurallarına aykırılık ile ilgili olarak Derneğe ulaşan şikayetleri incelemek, şikayetlerin sonuca bağlanmasını sağlamak ve bu konudaki şikayet ve bildirimleri gizlilik ilkesi gerekleri çerçevesinde Yönetim Kurulu’na ulaştırılmasını temin etmek.

6.21- Gerekli durumlarda, Yönetim Kurulu Başkanı’nın bilgisi dahilinde özel inceleme takibi yapmak. Ayrıca Dernek Tüzüğü ve iç mevzuatında  yer alan tüm sorumlulukların yerine getirildiğini her yıl değerlendirmek.

6.22- Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda Yönetim Kurulu’nun onayını almak suretiyle bağımsız uzman veya danışman görüşünden yararlanabilir. Bu durumda  uzman ya da danışmanlık hizmetlerinin giderleri Dernek  tarafından karşılanır.

6.23- Komite kararları Yönetim Kurulu’na tavsiye niteliğinde olup, tüm konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu’dur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Komite Oluşum ve Çalışma Esasları

 

Komite Oluşumu

Madde 7- Komite, tamamı Yönetim Kurulu Üyesi olmak üzere üç üyeden oluşur.

Üyeler Tüzüğün 34. maddesindeki usule uygun şekilde Yönetim Kurulu tarafından seçilir.

Komite gündemi gerektirdiğinde, Komite Başkanının çağrısı üzerine Genel Sekreter de  Komite toplantılarına katılır.

Madde 8- Komite üyelerinin hizmetleri fahri olup, üyelik süresi Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

Komite Çalışma Esasları 

Madde 9- Komite üyeleri arasından oy çokluğu ile bir Komite Başkanı seçilir.

Madde 10- Komite, en az altı ayda bir kere olmak üzere toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Toplantılarda alınan kararlar, Komite karar defterine kaydedilir. 

Komite Başkanı, Yönetim Kurulu’nu toplantılarda yapılan değerlendirmeler hakkında daha kapsamlı bilgilendirmek amacıyla, toplantı tutanaklarının, sekretarya tarafından düzenli bir şekilde tutulmasını sağlar. Toplantı tutanakları ve sonuç görüşleri bütün Komite üyeleri tarafından onaylandıktan sonra Yönetim Kuruluna sunulur.

Madde 11- Yönetim Kurulu sekretaryası, Komite sekretaryasını yürütür. Komite Başkanı tarafından hazırlanan toplantı gündemi toplantıdan asgari üç gün önce Komite üyelerine sekretarya tarafından ulaştırılır. Toplantı tutanakları ve sonuç kararlarının  düzenli halde tutulması, Yönetim Kurulu’na iletilmesi ve karar defterinin muhafazası, Yönetim Kurulu sekretaryasının  sorumluluğundadır.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

 

Yönetmelikte Yer Almayan Hükümler

Madde 12- Bu Yönetmelikte yer almayan durumlarda yetkili karar organı Yönetim Kurulu’dur.

 

Yürürlük 

Madde 13- Bu Yönetmelik Yönetim Kurulunun 03/11/2015  tarih ve 20 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

 

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri: Kayra Üçer, Sami Erol, Mustafa Doğrusoy, Nursel İlgen